fundusze-ue-znaki

Jesteśmy beneficjentem następujących projektów UE dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość:

  • "Wzrost konkurencyjności firmy tykiety.pl Etigraf Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług poligraficznych", nr wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-408/10
  • "Inwestycja rozwojowa prowadząca do wzrostu konkurencyjności firmy", wniosek nr WND-RPLD.03.06.00-00-695/11
  • "Wzrost konkurencyjności Firmy Etykiety.pl Etigraf Tomaszów Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej, zwojowej, ośmiokolorowej maszyny fleksograficznej do produkcji etykiet", nr wniosku WND-RPLD.03.02.00-00-263/11
  • "Wzrost konkurencyjności na rynku światowym poprzez wdrożenie innowacji procesowej", nr wniosku WND-RPLD.03.06.00-00-383/12
  • "Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji oferty", nr wniosku RPLD.02.02.01-10-0134/16

Wsparcie w ramach III osi priorytetowej obejmuje projekty inwestycyjne i badawcze w przedsiębiorstwach, wsparcie jednostek B+R, projekty przyczyniające się do rozwoju otoczenia biznesu oraz sektora usług turystycznych i bazy rekreacyjno - sportowej. Wśród projektów realizowanych w ramach tej osi można wskazać m.in.: zakup i wytworzenie aparatury naukowo - badawczej, zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach, bezpośrednie inwestycje w MŚP z preferencjami dla projektów innowacyjnych, tworzenie lub rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych, budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi priorytetowej przyczyni się m.in. do zwiększenia potencjału badawczo - rozwojowego w regionie, wzrostu stopnia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki w województwie, a także do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę liczbę mikro- i małych przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz wpływ ich kondycji na sytuację społeczno-gospodarczą regionu konieczne jest zapewnienie im możliwości rozwojowych w zmiennych warunkach koniunktury rynkowej. Umożliwienie realizacji inwestycji rozwojowych mikro- i małych przedsiębiorstw ma służyć podnoszeniu umiejętności utrzymania lub powiększania udziałów w rynku oraz skutecznego realizowania założonych celów rozwojowych. Inwestycje współfinansowane w ramach tego działania dają przedsiębiorstwu możliwość podnoszenia potencjału rozwojowego, co przekładać się powinno na wzrost przychodów z prowadzonej działalności, bezpośrednio w wyniku realizacji dofinansowanej inwestycji. Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać w ramach tego działania dofinansowanie na rozpoczęcie bądź kontynuację bezpośrednich inwestycji oraz na doradztwo w zakresie poprawy efektywności prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.lodzkie.pl